۱– …………. است مکلف احکام و مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به به دانستن آن است فرابگیرد، مانند نماز و روزه و طهارت و برخی از معاملات و غیرآن، و اگر ………….. احکام به به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود .
الف) مستحب – یادنگرفتن

ب) مستحب موکد – فراموش کردن

ج)واجب – یادنگرفتن

د) الف و ب
۲– کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست و اگر در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟
الف) باید وضو بگیرد – نمازش صحیح است

ب) نیاز به وضوی مجدد نیست – نماز باطل است
ج) به شک اعتنا نکند – نماز صحیح است ولی در نمازهای بعدی وضو بگیرد

د)  باید وضو بگیرد – نماز باطل است
۳- وضو گرفتن زن در جایی که نامحرم، مواضعی را که زن باید از او بپوشاند می بیند، ………. ، ولی وضویش ……………….. .
الف) ایراد دارد – باید تکرار شود

ب) مکروه است- صحیح است

ج) ایراد دارد – صحیح است

د) گناه است – صحیح است
۴- اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه حکمش …………. و اگر به چیز پاک شک کند نجس شده یا نه حکمش  ………  .
الف) نجس ست – مستحب است دوباره بشورد

ب) احتیاط مستحب است دوباره بشورد – پاک است
ج)  نجس است –   پاک است.

د) پاک است – مستحب است دوباره بشورد .
۵- برای کدام مورد وضو گرفتن واجب نیست ؟
الف) برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد.
ب) اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.
ج) برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد .

د) هیچکدام
۶- اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه …………….. و اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه   …………. .
الف) به شک اعتنا نکند – لازم نیست دوباره غسل کند .

ب) غسل او باطل است – احتیاط است دوباره غسل کند
ج) باید غسل کند – لازم نیست دوباره غسل کند.

د) در هر دو مورد شک، باید در هر دو حالت دوباره غسل کند .
۷- مسائلی که انسان اکثراً به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟ و در چه چیزهایی باید تقلید نمود ؟
الف) واجب است که یاد بگیرد – اصول و احکام فقهی دین
ب) مستحب موکد است یاد بگیرد – فقط باید در احکام فرعی فقهی تقلید نمود، یعنی تقلید تنها در مورد احکام دین است.
ج) واجب است که یاد بگیرد – احکام دین

د) الف و ج
۸- سه مرتبه شستن صورت و دست ها به قصد وضو ………. و وضو ……………. . اگر دست چپ را ……… مرتبه بشوید مسح اشکال پیدا می کند و وضو…………………. .
الف)مکروه – باطل نمی شود-سه –  باطل می شود

ب) اشکال دارد – باطل نمی شود – سه – باطل می شود .
ج) حرام – باطل نمی شود – سه – باطل می شود

د)جایز نیست – باطل نمی شود – سه – باطل می شود
۹- اعتکاف ……………. است اگر دو روز در مسجد به سر ببریم روز بعدی آن ………….. می شود .
الف ) واجب – واجب

ب ) مستحب – مستحب موکد

ج )  مستحب – واجب

د ) الف و ج
۱۰- کدام مورد روزه را باطل نمی کند ؟
الف)قی کردن (بالا آوردن)

ب)رساندن غبارغلیظ به حلق

ج)فرو بردن تمام سر در آب

د)خوابی که نه گوش بشنود و نه چشم ببیند
۱۱- کدام گزینه صحیح است؟
الف) موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد
ب) اگر سهواً تکبیره الاحرام را در حالیکه بدنش حرکت دارد،بگوید نماز باطل است
ج) اگر عمداً تکبیره الاحرام را در حالیکه بدنش حرکت دارد،بگوید نمازش صحیح است ولی باید بعد نماز سجده سهو بجا بیاورد
د) گزینه الف و ج
۱۲- کدام گزینه در مورد زکات صحیح است ؟
الف )  زکات بر دو قسم است : اموال و فطره

ب )  کسی که قصد خواندن نماز عید را دارد باید تا قبل از نماز زکات فطره را بدهد
ج )  کسی که قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد تا ظهر روز عید باید زکات فطره را بدهد

د ) هر سه مورد
۱۳) نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طلا برای مردان چه حکمی دارد ؟
الف) حرام است

ب) محل اشکال است

ج) مکروه است ، ولی برای بانوان اشکال ندارد.

د) هیچ کدام
۱۴) ارکان نماز چند تاست؟ و کدام مورد رکن نمی باشد ؟
الف) ۵ – تکبیره الاحرام

ب) ۶ – رکوع

ج) ۵ – ذکر

د) ۶- تشهد
۱۵) کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای دارد؟
الف) نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر خود را قضا نماید.

ب) نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را قضا کند.
ج) فقط واجبات نماز را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو نماز را به جا بیاورد.

د)ب و ج
۱۶) اگر واجبات رکنی در نماز اشتباهاً کم یا زیاد شوند چه حکمی دارند ؟
الف)نمازباطل می شود

ب)نماز باطل نمی شود

ج)باید سجده سهو انجام داد

د)هیچ کدام
۱۷) رعایت نکردن کدام مورد در غسل ایرادی ندارد ؟
الف) ترتیب

ب) موالات

ج)فراموش کردن نیت

د)هر سه مورد
۱۸) شک های نماز ….. نوع هستند و کدام شک نماز را باطل می کند ؟
الف) دو -شک در شماره رکعت های نمازهای صبح و مغرب

ب) دو- شک در تعداد رکعت های نماز،که نداند چند رکعت خوانده

ج) سه – شک بین سه و چهار

د) سه – شک در شماره رکعت های نماز مغرب
۱۹) خواندن داستان، مطالب و تصاویری که باعث شهوت گردد …………… و اگر شک کند جنب شده است یا نه ………………… .
الف) حرام است – غسل واجب است

ب)  مکروه است – غسل واجب است
ج) مکروه است – غسل واجب نیست

د) حرام است – غسل واجب نیست
۲۰) اگرکسی که جنب است نماز خود را به تاخیر اندازد تا وقت نماز تنگ شود، …………….. و در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز ………………………. .
الف) مرتکب کاری مکروه شده است – صحیح است

ب) گناه کرده است – صحیح است
ج) گناه کرده است – نماز صحیح است ول باید بعد از غسل نمازش را قضا بخواند

د) گناه کرده است – نماز باطل است

 دانلود فایل pdf مسابقه احکام  کانال متکازین

نکات مهم :
۱- بانی محترم این دوره از مسابقات جناب آقای مهندس حاج سید عبدالرضا بابازاده متکازینی می باشند . لازم به ذکر است از آنجاییکه پدر بزرگوارشان مرحوم میرصادق بابازاده در قدیم احکام می گفتند سوالات این دوره نیز از احکام مطرح گردید .
۲- شرکت کنندگان محترم مشخصات خود ( نام، نام شهر و شماره همراه ) را دقیق بنویسند . در صورت نواقصی در مسابقه شرکت داده نمی شوند و شرکت کنندگانی که عضو کانال نباشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند .
۳- عزیزانی که خود ( یا یکی از والدین شان و یا همسرشان ) متکازینی هستند حتما کلمه متکازینی را قید بفرمایند .
۴- پاسخ نامه ها را حتما برای ادمین کانال بفرستید . ( ادمین   @seyed_shifteh     )
۵- به ده نفر از برندگان محترم ( متکازینی و شهرستانی ) که جواب صحیح ارسال نمایندجوایزی اهدا می گردد .
۶- مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان ماه فروردین ۱۳۹۸ می باشد .
۷- به ده نفر از عزیزانی که جواب صحیح ارسال نمایند جوایز ارزنده اهدا می گردد .

۸- بعد از قرعه کشی با نفرات برنده تماس گرفته می شود و چند سوال پرسیده می شود و در صورت پاسخ صحیح، نامشان بعنوان برنده اعلام می گردد .

۹- عزیزانی که در کانال تلگرامی متکازین عضو نباشند حذف می شوند .
با عضویت در کانال متکازین در فضای مجازی از مطالب، تصاویر و ….. بهره مند شده و همچنین در مسابقات شرکت نمایید .
کانال متکازین در تلگرام :   t.me/metkazin_ir           کانال متکازین در سروش:    sapp.ir/metkazin.ir